Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
luty 2024
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
 
1.02.2024
Zmiany w przepisach (14)
2.02.2024
Zmiany w przepisach (3)
6
5.02.2024
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
6.02.2024
Zmiany w przepisach (4)
7.02.2024
Ważne terminy (6)
8.02.2024
Zmiany w przepisach (4)
9.02.2024
Zmiany w przepisach (4)
7
12.02.2024
Ważne terminy (1)
13.02.2024
Zmiany w przepisach (2)
14.02.2024
15.02.2024
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (11)
16.02.2024
Zmiany w przepisach (4)
17.02.2024
Zmiany w przepisach (2)
8
19.02.2024
20.02.2024
Ważne terminy (12)
Zmiany w przepisach (3)
21.02.2024
Zmiany w przepisach (7)
22.02.2024
Zmiany w przepisach (7)
23.02.2024
Zmiany w przepisach (5)
24.02.2024
Zmiany w przepisach (1)
9
26.02.2024
Ważne terminy (10)
27.02.2024
Zmiany w przepisach (1)
28.02.2024
Ważne terminy (1)
29.02.2024
Ważne terminy (9)
 
marzec 2024
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
 
 
1.03.2024
Zmiany w przepisach (8)
10
4.03.2024
5.03.2024
Ważne terminy (1)
6.03.2024
Zmiany w przepisach (2)
7.03.2024
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
8.03.2024
11
11.03.2024
Ważne terminy (1)
12.03.2024
14.03.2024
Zmiany w przepisach (6)
15.03.2024
Ważne terminy (5)
12
20.03.2024
Ważne terminy (12)
21.03.2024
Zmiany w przepisach (1)
24.03.2024
Zmiany w przepisach (2)
13
25.03.2024
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (4)
26.03.2024
Zmiany w przepisach (2)
28.03.2024
31.03.2024
Ważne terminy (4)
 
 
kwiecień 2024
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1.04.2024
Zmiany w przepisach (1)
2.04.2024
Ważne terminy (10)
5.04.2024
Ważne terminy (1)
6.04.2024
Zmiany w przepisach (1)
15
8.04.2024
Ważne terminy (6)
10.04.2024
Ważne terminy (1)
12.04.2024
16
15.04.2024
Ważne terminy (4)
16.04.2024
17
22.04.2024
Ważne terminy (14)
23.04.2024
25.04.2024
Ważne terminy (11)
18
29.04.2024
30.04.2024
Ważne terminy (13)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

31.03.2024 (niedziela)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • wniesienie opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za 2023 r.
 • wniesienie opłaty produktowej za produkty za 2023 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za luty 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. przez jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • sporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 r. przez jednostki samorządu terytorialnego
 • sporządzenie bilansu budżetu państwa za 2023 r.

1.04.2024 (poniedziałek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

2.04.2024 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • przekazanie urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R za 2023 r.
 • złożenie urzędowi skarbowemu informacji CIT-RB i CIT-CSR za 2023 r. - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy
 • przekazanie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przez: spółkę nieruchomościową informacji odpowiednio CIT-N1 i PIT-N1 oraz podatnika będącego wspólnikiem tej spółki informacji odpowiednio CIT-N2 i PIT-N2, według stanu na 31 grudnia 2023 r. - jeżeli rok podatkowy lub rok obrotowy spółki nieruchomościowej jest tożsamy z rokiem kalendarzowym
 • złożenie urzędowi skarbowemu zeznania za 2023 r., tj. CIT-8 (wraz z załącznikami) lub CIT-8AB (wraz z załącznikami) - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E (wraz z załącznikiem) za 2023 r. i zapłata ryczałtu - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy
 • złożenie urzędowi skarbowemu informacji CIT-8ST według stanu na 31 grudnia 2023 r.
 • wykazanie w CIT/KW (stanowiącym załącznik do zeznania CIT-8) przychodów, kosztów i dochodu z przekształcenia oraz ustalenia podatku od tego dochodu
 • złożenie przez fundację rodzinną deklaracji CIT-8FR (z załącznikiem)
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2023 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • przekazanie urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R za 2023 r.
 • złożenie urzędowi skarbowemu zeznania za 2023 r., tj. CIT-8 (wraz z załącznikami) lub CIT-8AB (wraz z załącznikami) - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2023 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)

5.04.2024 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za grudzień 2023 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów
 • wpłata składek ZUS za marzec 2024 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2024 r.

6.04.2024 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

8.04.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2024 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2024 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2024 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji o pobranym podatku CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w marcu 2024 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za marzec 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do marca 2024 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w marcu 2024 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za marzec 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2024 r. przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2024 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

10.04.2024 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za marzec 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2024 r. przez jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2024 r. przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2024 r. przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2024 r. przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2024 r. przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2024 r. przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-34 za I kwartał 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych

12.04.2024 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • przekazanie sprawozdania Rb-24, Rb-27 za marzec 2024 r. przez urzędy skarbowe do dysponenta części 77
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości RIO

15.04.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2024 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2024 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w I kwartale 2024 r.
 • wpłata do PPK
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (21):
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez uczelnie publiczne do nadzorującego ministra
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez instytucje gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez państwowe instytucje kultury do ministra albo kierownika urzędu centralnego (centralnego organu administracji rządowej) będącego organizatorem instytucji kultury
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk do Polskiej Akademii Nauk
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia do ministra właściwego do spraw zdrowia
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej do ministra, wojewody, centralnego organu administracji rządowej albo uczelni medycznej, które są podmiotem tworzącym dla SP ZOZ
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego do nadzorującego lub będącego organem założycielskim ministra, wojewody, centralnego organu administracji rządowej
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez samorządowe instytucje kultury do zarządu jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem instytucji kultury
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej do zarządu nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej do GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, banków, spółek prawa handlowego do zarządu nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za I kwartał 2024 r. przez kierowników placówek do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2024 r. przez kierowników placówek do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa będących jednostkami budżetowymi mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-34 za I kwartał 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • wpłata składek ZUS za marzec 2024 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2024 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK

16.04.2024 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2024 r. przez kierowników uczelni publicznych do dysponentów części budżetowych

22.04.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (14):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2024 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za marzec 2024 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2024 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2024 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2024 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2024 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2024 r.
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za marzec 2024 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w marcu 2024 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w marcu 2024 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za marzec 2024 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za marzec 2024 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT) z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą - jeżeli w marcu 2024 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku - jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w marcu 2024 r.
 • wpłata podatku od świadczenia lub mienia z art. 24q ust. 1 ustawy o pdop, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w marcu 2024 r.
 • wpłata na PFRON za marzec 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (17):
 • przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za marzec 2024 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za marzec 2024 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za I kwartał 2024 r. do zarządu jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do właściwych dysponentów części budżetowych w zakresie dotacji
 • przekazanie sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do RIO
 • wpłata za marzec 2024 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2024 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2024 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata na PFRON za marzec 2024 r.

23.04.2024 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za okres od początku roku do 31 marca 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za okres od początku roku do 31 marca 2024 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za okres od początku roku do 31 marca 2024 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za okres od początku roku do 31 marca 2024 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
 • przekazanie sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2024 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • przekazanie sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • przekazanie sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2024 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną do nadzorującego ministra, centralnego organu administracji rządowej

25.04.2024 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (11):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2024 r.
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2024 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2024 r. (część ewidencyjna) oraz za I kwartał 2024 r. (część deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2024 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za marzec 2024 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2024 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2024 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2024 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za marzec 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2024 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-FER za marzec 2024 r. przez Prezesa KRUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • wpłata podatku VAT za marzec 2024 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2024 r. (część ewidencyjna) oraz za I kwartał 2024 r. (część deklaracyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za marzec 2024 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2024 r.

29.04.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • przekazanie sprawozdania Rb-27 za marzec 2024 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do GUS i NIK
 • przekazanie sprawozdania Rb-27UE za marzec 2024 r. przez dysponenta części 87 do Ministerstwa Finansów i NIK
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez ZUS oraz fundusze zarządzane przez ZUS, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS do GUS
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez agencje wykonawcze do GUS i do wiadomości nadzorującego ministra
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do GUS
 • przekazanie zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez nadzorującego ministra, centralny organ administracji rządowej, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego, wojewodę, nadzorującą uczelnie medyczną do GUS
 • przekazanie zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego do RIO
 • przekazanie łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez Polską Akademię Nauk do GUS
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook