Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
kwiecień 2024
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1.04.2024
Zmiany w przepisach (1)
2.04.2024
Ważne terminy (10)
5.04.2024
Ważne terminy (1)
6.04.2024
Zmiany w przepisach (1)
15
8.04.2024
Ważne terminy (6)
10.04.2024
Ważne terminy (1)
12.04.2024
16
15.04.2024
Ważne terminy (4)
16.04.2024
17
22.04.2024
Ważne terminy (14)
23.04.2024
25.04.2024
Ważne terminy (11)
18
29.04.2024
30.04.2024
Ważne terminy (13)
 
maj 2024
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
 
 
1.05.2024
Zmiany w przepisach (2)
19
6.05.2024
Ważne terminy (1)
7.05.2024
Ważne terminy (6)
10.05.2024
Ważne terminy (1)
20
13.05.2024
15.05.2024
Ważne terminy (4)
17.05.2024
Zmiany w przepisach (1)
21
20.05.2024
Ważne terminy (14)
21.05.2024
23.05.2024
22
27.05.2024
Ważne terminy (10)
28.05.2024
30.05.2024
Zmiany w przepisach (2)
31.05.2024
Ważne terminy (5)
 
czerwiec 2024
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
 
 
 
1.06.2024
Zmiany w przepisach (5)
23
3.06.2024
Ważne terminy (1)
5.06.2024
Ważne terminy (1)
7.06.2024
Ważne terminy (6)
24
10.06.2024
Ważne terminy (1)
12.06.2024
14.06.2024
25
17.06.2024
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
20.06.2024
Ważne terminy (12)
21.06.2024
26
24.06.2024
25.06.2024
Ważne terminy (10)
28.06.2024
30.06.2024
Ważne terminy (2)
 
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy na cały miesiąc: maj
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.05.2024 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.05.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2024 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2024 r.

7.05.2024 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2024 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2024 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2024 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji o pobranym podatku CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w kwietniu 2024 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za kwiecień 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do kwietnia 2024 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w kwietniu 2024 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za kwiecień 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2024 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

10.05.2024 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za kwiecień 2024 r. przez jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego

13.05.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdań Rb-24, Rb-27 za kwiecień 2024 r. przez urzędy skarbowe do dysponenta części 77
 • przekazanie sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez regionalne izby obrachunkowe do GUS

15.05.2024 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2024 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2024 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata do PPK
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia do dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za okres od początku roku do 31 marca 2024 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2024 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2024 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK

17.05.2024 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

20.05.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (14):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2024 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • przekazanie do ZUS rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r.
 • wpłata niedopłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia za 2023 r.
 • wpłata za kwiecień 2024 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2024 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2024 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2024 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za kwiecień 2024 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli kwietniu 2024 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w kwietniu 2024 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za kwiecień 2024 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za kwiecień 2024 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT) z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą - jeżeli w kwietniu 2024 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku - jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w kwietniu 2024 r.
 • wpłata podatku od świadczenia lub mienia z art. 24q ust. 1 ustawy o pdop, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w kwietniu 2024 r.
 • wpłata na PFRON za kwiecień 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za kwiecień 2024 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów
 • wpłata za kwiecień 2024 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2024 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata na PFRON za kwiecień 2024 r.
 • wpłata za kwiecień 2024 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

21.05.2024 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2024 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego

23.05.2024 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego

27.05.2024 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2024 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2024 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2024 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za kwiecień 2024 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2024 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2024 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2024 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za kwiecień 2024 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2024 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2024 r. przez Prezesa KRUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2024 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2024 r. (część ewidencyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za kwiecień 2024 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2024 r.

28.05.2024 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdania Rb-27 za kwiecień 2024 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-27UE za kwiecień 2024 r. przez dysponenta części 87 do Ministerstwa Finansów i Najwyższej Izby Kontroli

30.05.2024 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

31.05.2024 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2023 r. do 29.02.2024 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za kwiecień 2024 r.
 • złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2023 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2024 r.
 • pracodawca tworzący obligatoryjnie ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez organy wykonujące funkcje organu założycielskiego do Ministerstwa Finansów
 • pracodawca tworzący obligatoryjnie ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook